www.pedicuredeventer.nl

Medisch Pedicure M.J. Bennink

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van MJ Bennink-van de Bospoort, Medisch Pedicure, gevestigd aan de Gele Lis 7 te Deventer. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Doel verwerking Persoonsgegevens

Om een goede pedicurebehandeling te kunnen geven, verwerk ik uw persoonsgegevens . Deze gegevens zijn nodig om een goede inschatting te kunnen maken van de gezondheid van de klant, en om actief te kunnen handelen in geval van doorverwijzing. Ik zal het doel in acht nemen waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik in mijn administratie verwerk:

Voor de administratie, facturering:                                                   - voor- en achternaam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres

Voor de contacten met overige (medische) personen:                 - (huis)arts
- podotherapeut
- wijk)verpleegkundigen

Voor het goed kunnen uitvoeren van behandelingen en verzorgen van de voetproble(e)m(en):
-  medische gegevens zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (bloedverdunners),                                      diabetes, reumavorm, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met                                      cytostatica(chemotherapie) etc.

Voor controle van de vooruitgang en voor eventueel collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines:
- verslaglegging van de behandeling
- verandering vastleggen dmv digitale foto’s
- geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn behandeling en/of website heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Dit geldt ook voor gegevens van klanten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze schriftelijke toestemming hebben van ouders of voogd. Indien u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens heb verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@pedicuredeventer.nl dan verwijder ik deze informatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en
- daarna alleen voor maximaal 7 jaar.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@pedicuredeventer.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Ook heeft u het recht op om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link:https.://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons